Regulamin Margeritka Holiday Club

 1. Regulamin określa warunki i zasady zachowania osób przebywających na terenie Ośrodka Margeritka Holiday Club. Regulamin został opracowany dla zapewnienia spokojnego i bezpiecznego pobytu naszych gości. Każda osoba przebywająca na terenie Ośrodka zobowiązana jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i jego przestrzegania.
 2. Wpłata zadatku na poczet kosztów pobytu jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu.
 3. Każda osoba przebywająca na terenie Ośrodka zobowiązana jest do zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu i niezakłócający pobytu innych osób, stosowania się do poleceń kierownictwa Ośrodka oraz obsługi, przestrzegania przepisów o ochronie przyrody, BHP i przepisów przeciwpożarowych.
 4. Każda osoba nieprzestrzegająca zasad opisanych w Regulaminie, zachowująca się w sposób niewłaściwy, wulgarny lub agresywny w stosunku do obsługi Ośrodka lub innych osób przebywających w Ośrodku, może zostać poproszona o natychmiastowe opuszczenie terenu Ośrodka. W razie odmowy dobrowolnego opuszczenia terenu Ośrodka, może zostać wezwana policja.
 5. Na terenie Margeritka Holiday Club w Sarbinowie mają prawo przebywać wyłącznie osoby posiadający rezerwację na pobyt w Margeritka Holiday Club – określani na podstawie potwierdzonej rezerwacji i dokonanej w pełnej wysokości wpłaty za pobyt oraz posiadający opaski zakwaterowania.
 6. Dzieci i młodzież do lat 18, mogą przebywać na terenie Margeritka Holiday Club tylko pod opieką osób pełnoletnich. Za zachowania dzieci i młodzieży do lat 18, w tym poczynione uszkodzenia i/lub szkody na terenie Margeritka Holiday Club, odpowiadają opiekunowie prawni.
 7. W trakcie pobytu w Margeritka Holiday Club, Goście zobowiązani są do noszenia opasek potwierdzających opłacony pobyt w Margeritka Holiday Club, które upoważniają do bezpłatnego korzystania ze Strefy AquaFun, placów zabaw i udział w animacjach.
 8. Teren Margeritka Holiday Club jest ogrodzony i monitorowany
 9. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w recepcji najpóźniej do godz. 14:00 poprzedzającej dzień, w którym upływa termin najmu domku. Margeritka Holiday Club uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 10. Każda z osób, która zawarła umowę na pobyt w Ośrodku (dalej zwana Gościem), ponosi odpowiedzialność za zachowanie osób, które wspólnie z nim lub na jego zaproszenie przebywają na terenie Ośrodka, jak za zachowania własne. W przypadku rażącego naruszenia wyżej opisanych zasad przez Gościa lub osoby, które wspólnie z nim lub na jego zaproszenie przebywają na terenie Ośrodka, dopuszcza się także możliwość rozwiązania zawartej z Gościem umowy na pobyt w Ośrodku ze skutkiem natychmiastowym, bez prawa do zwrotu poniesionych kosztów pobytu.
 11. Osoby przebywające na terenie Ośrodka podlegają obowiązkowi meldunkowemu. Zameldowania należy dokonać niezwłocznie po przybyciu. Osoby niepełnoletnie mogą zostać zameldowane tylko wraz z osobą dorosłą, a pobyt ich w ośrodku możliwy jest tylko pod opieką dorosłych. Ośrodek zastrzega sobie prawo odmowy zakwaterowania osób będących pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających, a także zachowujących się w sposób wulgarny lub agresywny. Dodatkowa osoba może zostać dokwaterowana na wniosek osoby wynajmującej domek, po wyrażeniu zgody przez kierownictwo ośrodka oraz po dokonaniu formalności meldunkowych i wniesieniu stosownej opłaty. Goście nie mają prawa samodzielnie zakwaterować jakichkolwiek osób trzecich.
 12. Opłatę za cały okresu pobytu w Ośrodku należy uiścić zaraz po przybyciu w trakcie zameldowania.
 13. Opłata ryczałtowa za zgubienie klucza do domku lub apartamentu wynosi 50,00 (pięćdziesiąt złotych) zł.
 14. Gość Margeritka Holiday Club zobowiązany jest:
 15. dbać o czystość i porządek w zajmowanym domku, jego otoczeniu oraz na terenie całego ośrodka Margeritka Holiday Club (w szczególności zabrania się wchodzenia w obuwiu wierzchnim na piętra domku),
 16. do noszenia opasek identyfikacyjnych (wydawanych przez recepcję) przez cały okres pobytu w Margeritka Holiday Club. Opłata ryczałtowa za zgubienie opaski wynosi 25,00 zł (dwadzieścia pięć złotych).
 17. Rezygnacja z części pobytu, późniejszy przyjazd oraz wcześniejsze opuszczenie Ośrodka, spowodowane przyczynami nie leżącymi po stronie Ośrodka, nie uprawnia do zwrotu wpłaconych należności za pobyt. Całkowita rezygnacja z pobytu nie uprawnia do zwrotu wpłaconego zadatku.
 18. Obowiązuje zakaz wprowadzania na teren ośrodka osób niezakwaterowanych w Margeritka Holiday Club.
 19. Na terenie Ośrodka obowiązuje doba hotelowa, która trwa od godziny 16:00 do godziny 10:00 dnia następnego, oraz cisza nocna w godzinach od 23:00 do 7:00.
 20. Na terenie Margeritka Holiday Club na placach zabaw, na boisku oraz na terenie strefy wodnych atrakcji zakazane jest spożywanie alkoholu.
 21. Ośrodek nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenie lub kradzież samochodu pozostawionego na parkingu ośrodka, ani za kradzież jakiejkolwiek rzeczy pozostawionej w pojeździe (nie jest przechowawcą). Jednak dla zwiększenia bezpieczeństwa teren parkingu jest monitorowany.
 22. Margeritka Holiday Club nie ponosi odpowiedzialności materialnej za utracone mienie Gości pozostawione w domkach i apartamentach i na terenie Margeritka Holiday Club.
 23. Gość Ośrodka ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałych z jego winy. W dniu przyjazdu i zameldowania Gość wpłaca kaucję w wysokości 300zł tytułem zabezpieczenia kosztów ewentualnych zniszczeń. Kaucja jest zwracana w dniu wymeldowania Gościa, po sprawdzeniu stanu wyposażenia i urządzeń technicznych w zajmowanym przez niego domku lub pokoju.
 24. Przy każdorazowym opuszczaniu domku i apartamentu Gość zobowiązany jest do zamknięcia drzwi na klucz. Konieczne jest właściwe zabezpieczenie i przechowywanie rzeczy osobistych, w szczególności rzeczy wartościowych oraz pieniędzy, ponieważ ośrodek nie odpowiada za ich zaginięcie. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty, rzeczy pozostawione bez opieki na terenie ośrodka. Obowiązek zabezpieczenia swoich rzeczy przed kradzieżą i zniszczeniem spoczywa na ich posiadaczach
 25. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, na terenie Margeritka Holiday Club nie wolno:

a) palić papierosów i wyrobów tytoniowych,

b) palić drewnem opałowym w grillu betonowym, usytuowanym na terenie ośrodka

c) używać grilla innego niż betonowego,

d) rozpalać ognisk lub używać otwartego ognia,

e) używać w domkach grzałek, farelek, grzejników, żelazek elektrycznych i  innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia domku,

f) stosować prowizorycznych podłączeń instalacji elektrycznej,

g) wysypywać niedopałków papierosów do kosza na śmieci,

h) owijać lub zakrywać punktów świetlnych tkaniną lub papierem,

i) owijać lub zakrywać grzałek elektrycznych stanowiących wyposażenie domku,

j) używać sprzętu  i urządzeń gaśniczych niezgodnie z przeznaczeniem,

k) uruchamiać w sposób nieuzasadniony urządzeń alarmowych,

l) pozostawiać włączonych urządzeń elektrycznych bez nadzoru,

m) w jakikolwiek inny sposób zagrażać bezpieczeństwu przeciwpożarowemu Margeritka Holiday Club.

W razie naruszenia opisanego zakazu, ośrodek uprawniony jest do natychmiastowego rozwiązania umowy z Gościem i nakazania opuszczenia terenu Ośrodka, bez prawa do zwrotu poniesionych kosztów pobytu.

 

 1. Na wyposażeniu każdego domku jest gaśnica. Gość zobowiązany jest do zapoznania się z instrukcją jej obsługi.
 2. Przed opuszczeniem Ośrodka należy posprzątać zajmowany domek, teren wokół domku oraz wynieść nieczystości do pojemników na śmieci.
 3. W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz używania otwartego ognia.
 4. Palenie wyrobów tytoniowych lub e-papierosów na terenie ośrodka możliwe jest wyłącznie poza obiektem domku i apartamentu. W szczególności zabronione jest palenie wyrobów tytoniowych lub e-papierosów w domkach i apartamentach. Każdorazowe naruszenie tego zakazu uprawnia ośrodek do naliczenia kary umownej w wysokości 1000zł.
 5. W Ośrodku nie jest dopuszczalny pobyt zwierząt. Zakaz ten odnosi się zarówno do wszystkich osób przebywających na terenie Ośrodka. Naruszenie tego zakazu może prowadzić do naliczenia kary umownej w kwocie 500 zł. Obciążenie karą umowną z tytułu opisanego w zdaniu poprzedzającym nie wyłącza uprawnienia ośrodka do natychmiastowego rozwiązania umowy z gościem i nakazania opuszczenia terenu Ośrodka, bez prawa do zwrotu poniesionych kosztów pobytu.
 6. W wyjątkowych sytuacjach, po uzyskaniu w trakcie rezerwacjiwcześniejszej zgody, możliwy jest pobyt w domkach psów posiadających aktualne szczepienie. W każdym wypadku pies na terenie ośrodka musi pozostawać pod pełną kontrolą właściciela oraz nie może zakłócać wypoczynku bądź stwarzać zagrożenia dla innych wczasowiczów. Psy mogą poruszać się wyłącznie na smyczy i w kagańcu, pod bezpośrednim nadzorem opiekuna. Właściciel odpowiada również za natychmiastowe usuwanie wszelkich zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta. Za zaniedbanie tego obowiązku może zostać nałożona kara umowna w kwocie 100 zł za każdy stwierdzony przypadek. Za wszelkie zanieczyszczenia terenu oraz szkody wyrządzone przez zwierzęta odpowiada jego właściciel.
 7. Dzieci mogą korzystać z placów zabaw i innych atrakcji posadowionych na terenie ośrodka wyłącznie pod opieką i nadzorem osób dorosłych i na wyłączną ich odpowiedzialność. W sali zabaw mogą przebywać i brać udział w animacjach dzieci w każdym wieku, ale przy czym dzieci poniżej 4 roku życia muszą pozostawać pod stałą opieką osoby pełnoletniej.
 8. Wybrane części terenu Ośrodka są monitorowane.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje obsługa Ośrodka.
 10. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać bezpośrednio i niezwłocznie obsłudze Ośrodka.
 11. Przebywając na terenie ośrodka Margeritka Holiday Club Gość wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalenie wizerunku własnego oraz osób, które pozostają pod jego opieką prawną, traktowanego jako szczegół większej całości, który może być użyty przez Margeritka Holiday Club do promocji poprzez publikację zdjęć na materiałach reklamowych, stronie internetowej lub serwisach społecznościowych. W przypadku sprzeciwu Gościa co do utrwalenia lub wykorzystania wizerunku w ww. sposób, Margeritka Holiday Club podejmie działania zmierzające do niewykorzystywania utrwalonego wizerunku do produkcji nowych materiałów reklamowych, a także usunie je ze strony internetowej lub serwisów społecznościowych.
 12. W dniu zakończenia pobytu, przed wyjazdem należy zgłosić się w recepcji i po dokonaniu odbioru domku i zdaniu kluczy wymeldować się. Odbioru domku oraz kluczy dokonuje pracownik recepcji lub obsługa Margeritka Holiday Club.
 13. Z parkingu mają prawo korzystać wyłącznie Goście Margeritka Holiday Club.
 14. Margeritka Holiday Club zastrzega, iż usługa sprzątania wykonywana jest przez podmiot trzeci, za który Margeritka Holiday Club nie ponosi odpowiedzialności. W szczególności Margeritka Holiday Club nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy drogocenne pozostawione w domkach wypoczynkowych Margeritka Holiday Club nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione w domkach pozostawionych bez nadzoru lub otwartych
 15. Na terenie Margeritka Holiday Club można połączyć się z bezpłatnym Internetem za pośrednictwem sieci wewnętrznej.
 16. Przepisy Regulaminu dotyczące Gości stosuje się także wobec osób zakwaterowanych razem z Gośćmi.
 17. Gość ponosi odpowiedzialność za wyrządzone ze swojej winy szkody zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
 18. Margeritka Holiday Club zaleca korzystanie z udostępnionej Strefy Wodnej AquaFun zgodnie z Regulaminem korzystania dostępnego na terenie ośrodka.
 19. Ośrodek świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość proszony jest o jak najszybsze powiadomienie Recepcji w celu niezwłocznej reakcji.
  Ośrodek Margeritka Holiday Club jest zobowiązany zapewnić gościom:

a) warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,

b) bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o gościu,

c) profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych na terenie Ośrodka,

d) funkcjonowania urządzeń, które znajdują się na wyposażeniu domku lub pokoju, – czystość i porządek na terenie ośrodka.